Política de privacitat

Responsable del tractament


Identitat:
CASAL DE SANT PERE 

CIF: G58168725

Direcció postal: Carrer Major de Sant Pere, 59 – 63, 08222 Terrassa, Barcelona

Correu electrònic: info@salacrespi.com

 

El CASAL DE SANT PERE, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals, li comunica que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

Finalitat del tractament
Les seves dades personals només s’utilitzaran per les següents finalitats:

 

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.
 • Enviar les comunicacions comercials per correu electrònic, comunicacions socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica.
 • Respondre les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari.
 • Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari.
 • Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.
 • Utilitzar les seves dades per celebrar sorteigs i concursos. L’usuari accepta expressament que s’utilitzin les seves dades per a la celebració de sorteigs i concursos.
 • Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de galetes.
 • Utilitzar les seves dades, o les d’un menor representat, per processos de selecció als que voluntàriament i a través dels mitjans habilitats decideixi participar, directament o en representació d’un menor.
 • Es realitzaran anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.
 • Les dades de clients i/o de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment enviant un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@salacrespi.com.

 

D’acord amb la LSSICE, el CASAL DE SANT PERE no realitza pràctiques d’spam, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de la SALA CRESPI del CASAL DE SANT PERE l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

 

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

 

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys pel cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

 

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

 

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per portar a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà en el moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos en què existeixi una relació contractual prèvia entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

 

Comunicacions

Qualsevol comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació del CASAL DE SANT PERE. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’usuari consent expressament que el CASAL DE SANT PERE realitzi les activitats i/o accions següents, excepte que l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per qualsevol mitjà habilitat per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat. L’usuari accepta expressament que es realitzin anàlisis de perfils i d’ús a partir de l’historial de compres de l’usuari.
 • Posat cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí electrònic, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics per informar els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altres informacions sobre els serveis i productes de la SALA CRESPI del CASAL DE SANT PERE iguals o similars a les que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

 

Mitjans oficials de comunicació

S’informa l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb clients i altres afectats és el telèfon mòbil indicat en la mateixa web i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè envia informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, el CASAL DE SANT PERE quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

 

Destinataris de cessions o transferències

El CASAL DE SANT PERE no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

 

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors del CASAL DE SANT PERE.

 

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’aplicació dels drets següents davant del CASAL DE SANT PERE presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@salacrespi.com, indicant com a assumpte “LOPD – SALA CRESPI”, i adjuntant la fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

 

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’esborrin.
 • Limitació del tractament: implica marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, per tal que aquest pugui transmetre-les a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L’usuari té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

Informació adicional

Informació que recopilem

Obtenim informació mitjançant un formulari de contacte  amb la informació mínima i indispensable. 

Si compra entrades mitjançant la nostra pàgina web li sol·licitarem que ens proporcioni informació sobre vostè, a més a més del seu nom, de les dades de contacte i de la informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit. Haurà de tenir en compte, en cas de procedir a la compra d’entrades, les condicions específicament regulades al proveïdor del servei de TPV virtual www.caixabank.cat

Xarxes socials

Li comuniquem que la SALA CRESPI del CASAL DE SANT PERE pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es porti a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de la SALA CRESPI del CASAL DE SANT PERE es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que pertoqui en cada cas i que hagin estat acceptades prèviament per l’usuari.

El CASAL DE SANT PERE tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts que incompleixin amb les normatives pròpies de cada xarxa social, donades per conegudes i acceptades per l’usuari amb la utilització de cada xarxa social. Serveixen d’exemple:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o a tercers i, en general, qualsevol dels continguts que el CASAL DE SANT PERE consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, el CASAL DE SANT PERE es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa, aquells continguts que es considerin inapropiats.

Pot accedir a més informació en aquesta política de privacitat.

En tot cas, si vostè envia informació personal a través de les xarxes socials, el CASAL DE SANT PERE quedarà exempt de qualsevol responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la plataforma en qüestió i, si l’usuari les vol conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

Mesures de seguretat

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar-ne l’alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips locals i en centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

Enviament CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, sigui per sí mateix o en representació d’un menor, li comuniquem que les dades aportades seran tractades per incloure’l en els processos de selecció que hi pugui haver, després d’haver fet una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant. Li comuniquem que aquest és l’únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, de manera que no s’acceptaran els currículums enviats mitjançant altres procediments. Si hi ha alguna modificació en les dades, li demanem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, amb objectiu de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any. Un cop transcorregut aquest període, se suprimiran les dades per tal de garantir-li un respecte total a la confidencialitat, tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut el termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció, li demanem que ens remeti novament el seu currículum.

Propietat intel·lectual dels creadors

El disseny d’aquesta web i dels seus codis font, així com els logotips, marques comercials i altres elements distintius que apareixen en aquest portal són propietat del CASAL DE SANT PERE i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. De la mateixa manera, se’n prohibeix el seu ús, copia o reproducció total o parcial sense el consentiment explícit del seu propietari. 

Canvis en la política de privacitat actual

El CASAL DE SANT PERE es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.